Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Abonnementen


Tag cloud

Abonnementen

Er zijn verschillende abonnementsvormen.

Bij registreren kunt u deze zien.

Huisarts(in opleiding) 89,95 Na 01.03.2017 € 120,=
Ondersteunend personeel alleen vacatures  Gratis
Ondersteunend personeel HV nieuws + vacatures 89,95 Na 01.03.2017 € 120,=
Artsen/specialisten     149,95
Belangstellenden      149,95

U kunt kiezen voor automatische incasso of een factuur (+25 euro). Indien de automatische incasso niet voldaan wordt of gestorneerd volgt een automatisch een herinneringsfactuur vermeerderd met het factuurbedrag van 25 euro.

Informatie: administratie@huisartsvandaag.nl

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Leveringsvoorwaarden abonnementen HuisartsVandaag

Artikel 1. Definities

Abonnee
De rechts- dan wel natuurlijke persoon die middels een abonnementsovereenkomst een digitaal abonnement heeft op HuisartsVandaag en aan wie door de Uitgever het recht wordt verschaft om gedurende een bepaalde periode, tegen een vooraf afgesproken prijs, digitaal toegang heeft tot HuisartsVandaag. Abonnementen worden voor onbepaalde tijd afgesloten.

Abonnement
Het abonnement is een overeenkomst tussen Abonnee en Uitgever, waarin de Uitgever zich jegens de Abonnee verplicht tot het hebben van digitale toegang tot HuisartsVandaag tegen vooraf vastgesteld tarief.
De Uitgever verstrekt een persoonlijke en niet-overdraagbare login-code aan de Abonnee die krachtens de Abonnementsovereenkomst recht heeft op levering van HuisartsVandaag. Het is de Abonnee niet toegestaan de login-code te exploiteren en/of in gebruik te geven aan derden, het abonnement is persoonsgebonden. De Abonnee mag HuisartsVandaag slechts voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan HuisartsVandaag of onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.

Algemene Leveringsvoorwaarden
De voorwaarden die zijn opgenomen in de hieronder opgenomen bepalingen en die van toepassing zijn op alle abonnementsovereenkomsten tussen Abonnee en de Uitgever.

De Uitgever
De Uitgever is E Cure BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 02084259.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten tussen de Abonnee en HuisartsVandaag, ongeacht of het abonnement mondeling dan wel, schriftelijk of digitaal is afgesloten. Met het afsluiten van het abonnement verklaart de Abonnee zich akkoord met deze voorwaarden.

2.2 Van het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.

2.3 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 02084259. De Algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via www.huisartsvandaag.nl

2.4. De Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan te passen. De ingevoerde wijziging dient zo spoedig mogelijk online te worden gepubliceerd.


Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend. De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De Uitgever is verplicht de tariefswijziging tijdig en middels een publicatie of email bericht mee te delen aan de Abonnee.

3.2 Abonnementsovereenkomsten tussen de Uitgever en abonnees op HuisartsVandaag kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten.

3.3 De Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnement te weigeren.

3.4 HuisartsVandaag is uit een medisch electronisch tijdschrift. De Uitgever is vrij om de samenstelling van het tijdschrift, om hem moverende redenen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementsgeld en de geleverde prestatie van de Uitgever. De Uitgever is vrij een advertentiebijlage toe te voegen online dan wel in verzonden nieuwsbrieven.

Voortzetting abonnement

3.5 Het Abonnement voor onbepaalde termijn dient te worden opgezegd overeenkomstig artikel 7 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden .

Artikel 4 Digitale toegang

4.1 Als gevolg van het aangaan van een abonnementsovereenkomst zal de Uitgever zich vanaf de datum die is afgesproken in de verbintenis inspannen voor een tijdige toegang tot HuisartsVandaag gedurende de periode van het Abonnement.

4.2 De Uitgever is gemachtigd de toegang te blokkeren indien tijdige betaling als vermeld in artikel 5.1 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uitblijft.

4.3 Klachten met betrekking tot de digitale toegang geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten.

4.4 De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig hebben van toegang tot HuisartsVandaag.

4.5 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementsgeld indien HuisartsVandaag niet toegankelijk is als gevolg van een overmachtsituatie die toegang onmogelijk maakt.

4.6 Op erkende feestdagen, in de zomer en in uitzonderlijke gevallen, behoudt de Uitgever zich het recht voor om HuisartsVandaag niet dan wel in aangepaste vorm te laten verschijnen.

4.7 De uitgever heeft het recht het abonnement direct stop te zetten indien de Abonnee de login-code exploiteert en/of in gebruik te geeft aan derden, het abonnement is persoonsgebonden.


Artikel 5 Betaling

5.1 De Abonnee verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum (of ingang van digitaal abonnement) tot betaling van de hem door de Uitgever toegezonden factuur over te gaan, dan wel via automatische incasso door de uitgever te laten verrekenen. Indien de automatische incasso wordt geweigerd of gestorneerd heeft de Uitgever het recht een factuur te sturen vermeerderd met de administratiekosten ad €25,00.
Bij overschrijding van deze termijn behoudt de Uitgever zich het recht voor over te gaan tot het instellen van een incassoprocedure. De kosten van de vertraagde betaling worden berekend door middel van toepassing van de wettelijke rente en zijn evenals de kosten als gevolg van de incasso, voor rekening van de Abonnee.

5.2 Vragen met betrekking tot facturen aangaande de abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de lezersservice van de Uitgever gericht te worden.


Artikel 6 Adreswijzigingen

De Abonnee dient wijzigingen in de tenaamstelling en/of adressering van het abonnement,waaronder begrepen factuuradres, tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de Uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te worden.

Artikel 7 Beëindiging van het abonnement

7.1 Het Abonnement voor onbepaalde tijd kan worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging bij de klantenservice van de Uitgever met inachtnemening van een opzegtermijn van vier weken voor de aanvang van de nieuwe betaalperiode. Opzegging kan ook per e-mail is echter pas geldig indien de Uitgever bericht aan de abonnee dat de e-mail ontvangen is.

Artikel 8 Privacy

De door de Abonnee aan de Uitgever verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor de uitvoering van de abonneeovereenkomst, alsmede voor het inlichten van de Abonnee over relevante diensten en producten van de Uitgever. Een en ander zal in overeenstemming gebeuren met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 9 Auteursrechten

Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit HuisartsVandaag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) HuisartsVandaag worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de Uitgever c.q. de betreffende auteur(s) c.q. de betreffende nieuwsdienst.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forum

10.1 Op alle abonnementsovereenkomsten als genoemd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De bevoegde rechter te Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van rechtsgangen als gevolg van geschillen voortvloeiende uit Abonnementsovereenkomsten als genoemd in deze Algemene Leveringsvoorwaarden. De Uitgever is gerechtigd geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11 Dwingend recht

Indien een of meer bepalingen van deze algemene Leveringsvoorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen de abonnee en de Uitgever in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

Artikel 12 Derden

De Uitgever is bevoegd om bij de totstandkomingen uitvoering van de met de Abonnee gesloten overeenkomsten gebruik te maken van derden.

Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's