Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » HuisartsenPost » Huisartsenposten willen ook graag overdag diensten leveren


Tag cloud

Huisartsenposten willen ook graag overdag diensten leveren

HuisartsenPost
Geplaatst op donderdag 27 oktober 2005 reacties 7 reacties printen print

In een concept rapport van ZN en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) wordt aangegeven dat het mogelijk moet zijn dat ook overdag Huisartsenposten diensten gaan aanleveren.

Huisartsenposten willen ook graag overdag diensten leveren

Volgens de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zijn de HDS-en uitsluitend bedoeld voor avond, nacht en weekend uren (ANW-diensten). ZN en de VHN vinden dit op de duur niet toereikend. De reeds bestaande samenwerkingsprojecten met Spoedeisende Eerste Hulpen stoppen niet tussen 9 en 5, en een aantal HDS-en zijn voornemens facilitaire diensten aan te bieden aan huisartsen in de dagzorg op het gebied van ICT en personele ondersteuning.

Het voorstel van VWS om in regelgeving niet langer beperkende maatregelen voor de huisartsenposten op te nemen, ondersteunen ZN en VHN dan ook van harte. 'De HDS-en zijn ondertussen in de acute zorg een belangrijke partner en zullen hun positie de komende jaren verder verstevigen. Bij diverse HDS-en bestaan plannen om de rol van poortwachter voor het ziekenhuis in te nemen. Daarbij ontbreekt het echter aan (financiële) middelen om dit te realiseren'.

Om de verschuiving van patiënten stromen zichtbaar te maken willen beide organisaties landelijk en regionaal 0 metingen verrichten.Voeg een nieuwe reactie toeReacties

profiel Anoniem
Geplaatst op zaterdag 29 april 2006
profielnaam
VHN is voor ANW zorg opgericht. Dat moet zo blijven.
De HAP Alkmaar in het ziekenhuis wil overdag huisartsenzorg geven. Dat is het begin van de annexatie van huisartsenzorg door het Ziekenhuis. HAP Alkmaar-leden stem tegen!
profiel Anoniem
Geplaatst op zondag 30 oktober 2005
profielnaam
Gaat de huisartsenpost straks reguliere huisartsenzorg bieden, of wordt alleen ketenzorg (diabetes en hypertensie) gecontracteerd? Stekker eruit nu we dat nog kunnen!
profiel Anoniem
Geplaatst op donderdag 27 oktober 2005
profielnaam
Dat HDS-en ook dagzorg willen leveren was allang te verwachten. De gebouwen staan overdag maar leeg en op lange termijn is dat weinig rendabel.

Maar is de kwaliteit van de ANW zorg hier ook mee gediend?

Want is dat al allemaal op peil?

Of is het uitsluitend de bedoeling om werkverlichting voor de huisarts te creëren in de ANW diensten en wordt deze gedachte nu ook doorgevoerd naar de dagzorg?

Vanaf 1 januari 2005 is het zo, dat grootschalige HDS-en een hoger budget ter beschikking hebben dan kleinschalige HDS-en
Het al of niet grootschalig zijn wordt uitsluitend bepaald door de inzet aan huisartsen per uur per aantal inwoners.

Indien er per uur meer dan 1 huisarts werkzaam is voor 33973 inwoners, wordt de HDS gekort in het budget!!!. Indien er minder huisartsen per uur voor deze groep ingeroosterd worden, kan het budget tot 50 % stijgen!

Vervolgens is dit beschikbare budget voor de betreffend HDS grotendeel vrij te besteden (aan infrastructurele kosten en/of honorarium).

Iedereen, die het met het huidige beleid eens is, wordt vriendelijk doch dringend verzocht niet verder te lezen ter voorkoming van mogelijke irritatie.

Bovenstaande regeling heeft niets met een goede kwalitatieve zorg te maken, maar alles met: hoe zorgen we er voor, dat de HDS-en in zo kort mogelijke tijd zo groot mogelijk worden. Uiteindelijk blijven er nog enkele “mammoet HDS-en” over, die nauwelijks of geen binding meer hebben met de huisartsen of de regionale ziekenhuizen maar wel een monopolie op de ANW zorg.

Deze regeling zorgt er ook voor, dat in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel een gebied, dat groter is dan Amersfoort en Utrecht inclusief de omliggende kernen samen, nog steeds te klein is om 1 fte huisarts voor de ANW zorg in te roosteren. Het advies van ZN, VHN, VWS en CTG/ZAio: aansluiten bij een grote HDS!. Dan komt het allemaal goed!

Wat zijn de feiten?

• Bovenstaande regeling is bedacht door de VHN (destijds HDS afdeling van de LHV) en ZN.
• Deze regeling wordt nog steeds onderschreven door de VHN, ZN, VWS en het CTG/ZAio.
• Het is niet ondenkbaar dat normen in de toekomst (lees: minder huisartsen werkzaam in de ANW dienst) nog scherper worden, dit was reeds het voorstel van ZN.
• Deze regeling leidt niet direct tot bezuiniging, maar heeft wel het grote risico in zich, dat de huisartsenzorg steeds verder bij de mensen vandaan gehaald wordt.
• Welke huisartsen wisten van het bestaan van deze regeling?
• Kleinschalige HDS-en worden in de nieuwe regeling als niet doelmatig beschouwd, omdat de huisarts (in de ANW dienst) te weinig werkverlichting zou ervaren.
• Werkverlichting door vrije dag (HIDHA) na een ANW dienst wordt door de “regelbedenkers” als niet doelmatig beschouwd.
• Wiens denkraam is nu eigenlijk te klein?
• De grootschalige HDS-en bepalen het stemgedrag bij de VHN
• Het is de bedoeling om kleinschalige HDS geheel van financiering uit te sluiten middels een aanpassing van de AMvB.
• Het CTG/ZAio hecht op het gebied van de HDS-en meer waarde aan de mening van de VHN dan aan de mening van de LHV.
• Het gemiddelde HDS tarief in Nederland ligt op een niveau, dat 2.5 keer het ANW tarief is voor huisartsen, niet werkzaam in een HDS.
• Het aantal huisartsen, dat niet een HDS werkt wordt steeds kleiner. Door het voorgaande?
• De grootschalige HDS krijgt langzamerhand het primaat voor de ANW zorg.
• HDS-en worden betaald per inwoner.
• Voor 1 november 2005 moeten de HDS-en hun begroting voor 2006 ingeleverd hebben.
• De telling gaat aan de hand van het aantal inwoners per postcodegebied.
• Sommige HDS-en zullen elkaar overlappen. In principe vindt er dan een verdeling plaats op fifty/fifty basis.
• Het aantal inwoners van Nederland kan na de HDS tellingen november wel eens hoger zijn dan de CBS telling, elke inwoner extra is “kassa”.
• Door aanpassing van de regelgeving mogen HDS-en in de toekomst ook ander zaken “oppikken”
• Het is denkbaar, dat door de HDS-en hierbij ook krenten uit de pap van de huisarts gehaald zullen worden, bijvoorbeeld de diabeteszorg, COPD, audiometrie, kleine verrichtingen etc. Een blik basisartsen, verpleegkundigen etc. en je komt een heel eind.
• Vallen de HDS-en niet onder het concurrentiebeding?
• ZN beoogt het aantal HDS-en terug te brengen tot een 20- tal.
• Het is niet onmogelijk, dat Zorgverzekeraars HDS-en zullen opkopen, net zoals nu (privé) klinieken.
• De grootschalige HDS heeft straks het primaat voor de ANW zorg en ontvangt hiervoor een vast bedrag per jaar met variabel bedrag afhankelijk van de zorgvraag. Zoals ook de apotheker en de ambulancezorg een primaat hebben en hiervoor geld ontvangen.
• Terwijl de apotheker en de ambulance een huisarts niet kunnen verplichten werk voor hen op te knappen kan de HDS dit thans wel.
• Er zijn thans apotheekhoudende huisartsen, verloskundig actieve huisartsen, is er geen meer plaats voor “DAG EN NACHT HUISARTSEN”?
• Of heeft de huisarts het paard van Troje al te ver naar binnen gehaald?
• Was dit de geheime agenda van ZN?


Mijn inziens moet de LHV kiezen voor 1 van de volgende twee mogelijkheden:

Huisarts is verantwoordelijk voor de ANW zorg (zoals thans door velen wordt beweerd): De “DAG EN NACHT HUISARTS”

• De huisarts ontvangt het normbedrag + eventuele plattelands en plusmodules per inwoner, die thans de HDS ontvangt. Vergelijk dit met de toeslagen, die huisartsen thans ontvangen voor het geval ze farmaceutische zorg of verloskundige zorg leveren.
• Er is ondertussen voldoende expertise verzameld om voor bepaalde gebieden nog een extra (zorg) toeslag beschikbaar te stellen.
• De huisarts is volledig verantwoordelijk voor het leveren van adequate ANW zorg volgens de KKK’s.
• De huisarts kan vervolgens zelf bepalen of hij/zij de ANW zorg uitbesteedt aan een “kleinschaligeHDS” of dat hij/zij het via de reguliere waarneming gaat regelen. Zoals de huisarts thans ook delen van zijn/haar werk kan uitbesteden. Bijvoorbeeld administratie, ICT etc, maar wel verantwoordelijk blijft voor de bedrijfsvoering.
• Voor dit uitbesteden komt de huisarts een bepaald bedrag overeen met deze HDS/waarneemgroep. De huisarts betaalt vervolgens maandelijks een bedrag aan de HDS/waarneemgroep naar rato van het aantal patiënten (markwerking), dat de huisarts “in zorg heeft”.
• Deze HDS/waarneemgroep kan gebruik maken van het EMD van de huisarts.
• Als de huisarts de ANW zorg uitbesteedt aan een HDS, kan hij/zij op vrijwillige basis diensten als huisarts aanbieden.
• Als de huisarts de ANW zorg uitbesteedt aan een waarneemgroep, dat wordt er vanuit gegaan, dat deze huisarts naar vermogen de noodzakelijke diensten zal vervullen. De honorering zal plaats vinden vanuit de waarneemgroep naar rato van het daadwerkelijk verrichte ANW uren. Ook kan gewerkt worden met het “gesloten beurs systeem”.
• De “kleinschalige HDS-en” zouden door elk (regionaal) ziekenhuis opgezet kunnen worden. Ziekenhuizen hebben belang bij patiëntenstromen vanwege geldopleverend aanvullend onderzoek. Deze HDS-en kunnen dan ook tegen een concurrerend tarief de ANW zorg aanbieden aan de huisartsen. Zelf kunnen ze uiteraard voor de ANW verrichtingen in hun “ziekenhuis HDS” geen extra DBC te declareren.
• Het aanbieden van ANW zorg door deze “kleinschalige ziekenhuis HDS-en” zou ook op tijdelijke basis (bijvoorbeeld in vakantie of ziekteperiode van huisarts, die normaal niet met de ziekenhuis HDS werkt) moeten kunnen geschieden. Het tarief per ANW uur voor deze huisarts is dan uiteraard hoger.
• Indien deze HDS aanvullend dagdiensten gaat vervullen (bijvoorbeeld diabeteszorg) betaalt deze HDS (naar ratovan gebruik van het EMD) een vergoeding aan de huisarts.
• Er blijven voor de huisarts modules beschikbaar voor bijvoorbeeld de terminale / intensieve huisartsenzorg, die ook blijven gelden tijdens de ANW uren.
• Als tijdens een ANW dienst zich een NONI meldt, zorgt de HDS/waarneemgroep er voor, dat deze NONI ingeschreven wordt bij een van de deelnemende huisartsen (tenzij persona non grata).
• Passanten (patiënten wonende buiten de tot de HDS/waarneemgroep behorende postcodes) worden verrekend voor een apart tarief, bijvoorbeeld het gemiddelde huidige HDS tarief van € 76,04.
• Alle grootschalige HDS-en kunnen opgeheven worden, er vanuit gaande, dat de ziekenhuizen voldoende kennis in huis hebben om een kleinschalige HDS aan te sturen (ICT, personeelszaken etc).
• Er zijn geen aparte tarieven meer noodzakelijk voor de HDS-en (scheelt veel regelwerk voor de zorgverzekeraars en het CTG/ZAio en bespaart vele fte’s).
• Want de ANW-zorg voor alle “ingezetenen” is immers al betaald aan de huisartsen en de ANW zorg gebeurt op “natura basis”.
• Eventueel zou nog gedacht kunnen worden aan een toeslag zoals nu de 9 euro bij een consult. Dit zou dan 18 euro kunnen worden. Dit bedrag is voor elke leverancier van ANW zorg gelijk. De zorgtoeslag kan verdwijnen.
• Deze toeslag kan het kostenbewustzijn van de patiënt verhogen.

HDS is volledig verantwoordelijk voor de ANW zorg (waar het in feite naar toe gaat): DE DAGHUISARTS

• De HDS ontvangt net als thans het normbedrag per inwoner + eventuele toeslagen voor het totale gebied, waar de HDS verantwoordelijkheid voor draagt.
• De HDS is volledig verantwoordelijk voor het leveren van adequate ANW zorg volgend de KKK’s
• De HDS is zelf verantwoordelijk voor het in dienst nemen van voldoende professionals.
• Huisartsen hebben geen verplichting tot het verrichten van ANW diensten, maar mogen dit wel doen op vrijwillige basis.
• Er blijven voor de huisarts modules beschikbaar voor bijvoorbeeld de terminale / intensieve huisartsenzorg, die ook gelden tijdens de ANW uren.
• Huisartsen hebben primair uitsluitend verantwoordelijkheid voor de dagzorg.
• Er blijven voor de huisarts modules beschikbaar voor bijvoorbeeld de terminale / intensieve huisartsenzorg, die ook gelden tijdens de ANW uren.
• Als HDS-en voor de ANW diensten gebruik maken van het EMD van de huisarts (betere kwaliteit!) dan betalen ze hiervoor een vergoeding aan de huisarts, die het EMD onder zijn/haar beheer heeft.
• Als HDS-en voor aanvullende diensten gebruik maken van het EMD van de huisarts, dan betalen ze hiervoor ook naar rato van het gebruik.

Voorgaande is vandaag bedacht tijdens de fiets- en looptraining voor de wintertriathlon (www.wintertriathlonassen.nl) en zal dus niet volledig zijn. Verder is de inhoud van de tekst gesteld op persoonlijke titel en niet doorgenomen met de andere in de kleine HDS werkende huisartsen. Reden: ik heb herfstvakantie.

De grootschalige HDS-en krijgt nu het primaat voor de ANW zorg in de schoot geworpen. In de nachtdiensten rijden in sommige gebieden thans patiënten soms langs meerdere ziekenhuizen op uiteindelijk bij een huisartsenpost te komen. Geen patiëntvriendelijke benadering.

De kleinschalige HDS DZDNO probeert het monopolie van de grootschalige HDS al lang tegen te houden. Tot heden tevergeefs.

In de nachtdiensten rijden thans patiënten soms langs meerdere ziekenhuizen op uiteindelijk bij een huisartsenpost te komen. Geen patiënt vriendelijke benadering.

Bijna een jaar geleden hebben we een vraag neergelegd bij het NMa, die deze doorschoof naar VWS en deze vervolgens weer naar het CTG/ZAio. Het CTG/ZAio heeft deze vraag vervolgens ruim een half jaar onder zich gehouden.
Na dreiging met de Nationale Ombudsman hebben ze de vraag binnen een week weer op het bordje van de NMa gelegd.
Volgens het CTG/ZAio vallen de HDS-en niet onder de mededingingswet.

Het Koninklijk Besluit van 2001 meldt overigens anders.

De expertise van het mededingingsrecht in de zorg is slecht bij een betrekkelijk klein aantal specialisten aan enkele universiteiten en grote advocatenkantoren aanwezig. Specialistische deskundigheid van concurrentie in de zorg moet binnen deze betrekkelijk kleine kring nog opgebouwd worden.

Wij hebben contact met een van de weinige specialisten op dit gebied en deze vindt het een zeer belangwekkende zaak.

Mochten jullie op de hoogte gehouden willen worden, mail dan je e-mail adres naar

postmaster@spoed.nu

Op de website www.spoed.nu vind je ook het een en ander.

Met vriendelijke groeten.

Roelof Moes, huisarts te Nijeveen

profiel Anoniem
Geplaatst op donderdag 27 oktober 2005
profielnaam
Oke iedereen zijn contract opzeggen. Laat de VHN het maar uitzoeken. Dit is dus de reden waarom ze uit de LHV zijn gestapt. We kunnen zelf wel weer kleinschalig waarneming gaan opzetten. Tegen contante betaling net zoals de tandarts.
profiel Anoniem
Geplaatst op donderdag 27 oktober 2005
profielnaam
Zeker concurrentie: één stap verder en de ziekenhuizen hebben de hele keten in handen. En het mooie is: gefinancieerd door ons zelf omdat wij nu al zelf onze slavernij financieren door dat lage uurloon.
En let op: er komt straks extra geld van de overheid om dagzorg door de huisartsenposten mogelijk te maken.
profiel Anoniem
Geplaatst op donderdag 27 oktober 2005
profielnaam
Zeker concurrentie: één stap verder en de ziekenhuizen hebben de hele keten in handen. En het mooie is: gefinancieerd door ons zelf omdat wij nu al zelf onze slavernij financieren door dat lage uurloon.
En let op: er komt straks extra geld van de overheid om dagzorg door de huisartsenposten mogelijk te maken.
profiel Anoniem
Geplaatst op donderdag 27 oktober 2005
profielnaam
We hebben overdag toch huisartsen op hun post...

Concurentie?

Sjef Willemen, huisarts te Hengelo(O)
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's