Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Lezersresearch » Meerderheid huisartsen voor eigen bijdrage en eigen risico bij gebruik huisartsenpost


Tag cloud

Meerderheid huisartsen voor eigen bijdrage en eigen risico bij gebruik huisartsenpost

Lezersresearch
Geplaatst op woensdag 20 juni 2012 reacties 4 reacties printen print

Uit een enquête onder 1022 huisartsen blijkt dat 77% voorstander is van invoering van een Eigen Bijdrage en 63 % voor invoering van een Eigen Risico bij gebruik van de Huisartsenpost.

Meerderheid huisartsen voor eigen bijdrage en eigen risico bij gebruik huisartsenpost

Inleiding

Een aantal ontwikkelingen rond de Avond- Nacht en Weekend (ANW) zorg is aanleiding geweest een peiling te houden onder huisartsen over hun opvatting over eigen betalingen in de ANW-zorg.

- Waar ANW-zorg bedoeld is voor acute gezondheidsproblemen waarvan beoordeling en behandeling om medische reden niet kunnen wachten tot het reguliere spreekuur van de eigen huisarts, blijkt het op de huisartsenposten in ongeveer 80% van de gevallen te gaan om hulpvragen die vanuit medisch perspectief niet spoedeisend zijn 1

- Deze ‘verplaatste dagzorg’ heeft voor huisartsen-praktijkhouders op de Huisartsenpost een toenemende werklast en een hogere dienstfrequentie tot gevolg, naast hun inzet in eigen praktijk overdag waarvan de werklast ook nog steeds toeneemt 2

- De budgettaire overschrijdingen die het gevolg zijn van het toenemend gebruik van de huisartsenposten door de bevolking, worden door de overheid voornamelijk teruggevorderd bij de zelfstandig gevestigde huisartsen-praktijkhouders: circa 7000 van de 10.600 praktiserende huisartsen in ons land 3. Hoe meer burgers gebruik maken van de huisartsenpost , des te hoger de navorderingen ten laste van de praktijkhouders. In 2012 gaat dat om € 22 miljoen.
 

- Het aantal zelfstandig gevestigde praktijkhouders neemt de laatste jaren steeds minder toe. In 2005 nog met 72 huisartsen (0.95 %), in 2011 met 26 huisartsen (0.3 %). Het aantal hidha’s verminderde met 118 (10 %) in één jaar (2010) maar het aantal waarnemers steeg met bijna 16 % tot circa 17003 (NIVEL 2012). Voor veel waarnemers is het werken tegen marktconforme tarieven in de ANW-zorg kennelijk een aantrekkelijk alternatief ten opzichte van het risicodragende praktijkhouderschap. Daarnaast dragen praktijkhouders door de toenemende werklast overdag en in ANW, steeds meer diensten over aan waarnemers hetgeen de praktijkhouder als risicodrager, tot een paar honderd euro per dienst meer kan kosten dan hij/zijzelf voor de dienst krijgt uitbetaald.

 

 

 

 

 

 

Onderzoek

HuisartsVandaag verrichte in mei dit jaar, in samenwerking met VPHuisartsen, een onderzoek onder Nederlandse huisartsen. Via de database van www.huisartsvandaag.nl werd onder ingeschreven huisartsen een online enquête uitgevoerd. De gegevens werden geanonimiseerd verwerkt en alleen compleet ingevoerde vragenlijsten werden betrokken in de analyse. In totaal bleken 1022 huisartsen een volledige vragenlijst ingevuld te hebben.
De vraag is voorgelegd wat huisartsen vinden van invoering van een Eigen Bijdrage of Eigen Risico voor ANW-zorg op de huisartsenposten en kleine dienstenstructuren en wat zij verwachten van het remmend effect van dergelijke financiële drempels op het gebruik van de ANW-zorg.

Kenmerken deelnemers

Van de deelnemers is ruim 81% praktijkhouder, circa 10% waarnemer en 3 % hidha. De overige 6 % is aios of zijn huisartsen die niet meer praktiseren. De man-vrouw ratio is 70/30. 25% van de deelnemers is korter dan 10 jaar praktiserend huisarts. 75 % is dat 10 jaar of langer, waarvan 18% zelfs meer dan 30 jaar. 67.5 % van de praktijken kent een patiëntenpopulatie van 2000-3500 personen.
De locatie van de praktijken is in 40% het verstedelijkt platteland, in 36 % stedelijk gebied en 18% het platteland waarbij ten opzichte van de landelijke cijfers het platteland onder- en het stedelijk gebeid oververtegenwoordigd is. De spreiding over de provincies komt redelijk overeen met NIVEL-cijfers , met een hogere representatie [>1 procentpunt] in Groningen en Drenthe en een lagere in Noord-Brabant en Gelderland.

Eigen Bijdrage voor ANW-zorg

Het aantal voorstanders voor invoering van een Eigen Bijdrage blijkt in anderhalf jaar fors gestegen. In 2010 4 steunde 65% van de huisartsen de Eigen Bijdrage als mogelijkheid de zorgconsumptie in de avond- , nacht- en weekenduren te beperken. Anderhalf jaar later is dit percentage gestegen tot 77% en is 20 % tegen.
Er is gekeken of het lidmaatschap van een beroepsvereniging van invloed is. Van de deelnemende LHV-leden is 74 % voor en 22 % tegen de Eigen Bijdrage. Leden van VPHuisartsen wensen in 89 % invoering hiervan en 11 % blijft daartegen. Degenen met een dubbellidmaatschap zitten hier tussenin: 81 resp.18 %
Huisartsen met minder dan 10 jaar praktijk en degenen die > 30 jaar huisarts zijn verschillen minder dan twee procentpunt van elkaar. Het percentage voorstanders van invoering van de Eigen Bijdrage bedraagt onder mannen 81 % tegenover 17 % tegenstanders. Vrouwen zijn in 68% voor en in 28 % tegen een Eigen Bijdrage voor de ANW-zorg.Eigen Risico voor ANW-zorg

Het percentage huisartsen dat voorstander is van het onderbrengen van de ANW-zorg in het Eigen Risico ligt op 63%. 34 % van de deelnemers is hiertegen.
Van de deelnemers die lid zijn van alleen de LHV vindt 60 % dat de ANW-zorg onder het Eigen Risico moet vallen, 37 % is daar tegen. Leden van VPHuisartsen zijn in 74 % voorstander en in 25 % tegenstander van dit Eigen Risico. Deelnemers met een dubbellidmaatschap zitten hier tussenin met 70% voorstanders en
29 % tegenstanders
Jongere huisartsen (< 10 jaar praktiserend) zijn in 65 % positief over het Eigen Risico voor de zorg op de huisartsenposten. Van de oudere huisartsen (> 30 jaar praktijk) is 59 % voorstander.
De voorkeur van mannen t.o.v. vrouwen voor het Eigen Risico verschilt slechts 3 procentpunten (64 resp. 61 %)

Hoogte Eigen Bijdrage

Over de hoogte van de Eigen Bijdrage spreken de voorstanders zich eveneens uit. 81% wil een eigen bijdrage tussen de € 10 en € 25 per consultverrichting. 10 % vindt € 5 voldoende en 9 % wenst een eigen bijdrage van € 30 of meer.
De inning van de eigen bijdrage zou door de Huisartsenpost zelf gedaan kunnen worden volgens 40% van de voorstanders. 60% vindt dit een taak voor de zorgverzekeraar.

Verzekering Eigen Bijdrage in Aanvullende Polis

Van de voorstanders van de Eigen Bijdrage vindt 73 % het niet juist wanneer de zorgverzekeraar dit risico kan laten meeverzekeren in een aanvullende polis. 20 % vindt dat dat juist wel moet kunnen en 8 % geeft daarover geen mening.

Remmend effect eigen betalingen

Wat verwachten de 1022 geënquêteerde huisartsen van invoering van eigen betalingen op de zorgconsumptie in ANW-uren? 36% denkt dat een Eigen Risico een hoog tot zeer hoog remmend effect zal hebben op het gebruik van de ANW-zorg. 61 % verwacht een laag tot zeer laag remmend effect. 3 % denkt dat van enig effect geen sprake zal zijn.
Van een Eigen Bijdrage verwachten de huisartsen iets meer remming op het gebruik van de ANW-zorg. 77 % van de huisartsen is voor een Eigen Bijdrage waarbij 51 % van hen een hoog tot zeer hoog remmend effect verwacht, 47 % van een laag tot zeer laag effect en 2% verwacht geen enkel effect.

 

Motieven van ANW- zorgconsumenten

De huisartsen zijn bevraagd over de argumenten die zij van patiënten horen waarom zij gebruik maken van ANW-zorg en die niet willen wachten om de volgende dag of na het weekend de eigen huisarts te raadplegen.
Meerdere antwoorden zijn mogelijk per deelnemende huisarts:

- overdag geen tijd 90 %
- eigen huisarts onbereikbaar 64 %
- ANW-zorg is niet alleen voor spoed 63 %
- behoefte aan een second opinion 50 %
- geen tijd van werkgever gekregen 37 %
- SEH niet beschikbaar 18 %
- advies van andere zorgverlener 15 %

Veel tijd besteed aan medisch niet-urgente hulpvragen

In 2010 werd door HuisartsVandaag en VPHuisartsen de grote ANW-enquête gehouden. Daarin werd onder andere de stelling voorgelegd ‘Ik besteed veel tijd aan hulpvragen die ook door de eigen huisarts overdag behandeld kunnen worden’. 85 % van de HAP-dokters was het hiermee eens. In de kleine dienstenstructuren lag dat met 41 % aanzienlijk lager. Gemiddeld was 10 % het niet met de stelling eens.
In de huidige peiling wordt door 91 % van de deelnemers dezelfde vraag positief beantwoord. 5% is het oneens met de stelling. Er is niet gepeild naar het onderscheid tussen HAP en KDS.

Discussie

Eigen betalingen als rem op gebruik van HAP


Indien eigen betalingen zoals een Eigen Bijdrage of Eigen Risico, een effectief remmende werking hebben op het gebruik van de huisartsenposten dan draagt dat bij aan beperking van de overschrijding van het ANW-budget. Overschrijdingen die de overheid op dit moment verhaalt op de huisartsen-praktijkhouders maar die het gevolg zijn van het stijgende zorgconsumptie van de burgers en budgettering van de ANW-spoedzorg door de overheid.

Kosten ANW zorg [afgerond]    
2006 € 195 mln 100.0 %
2007 € 210 mln 107.7 %
2008 € 213 mln 109.2 %
2009 € 226 mln 115.9 %
2010 € 242 mln 124.1 %
2011 € 262 mln 134.4 %
Totale kostenstijging 2006 – 2011 € 67 mln (34.4 %) -> 13.4 mln per jaar (> 6.9 % per jaar)
Korting 2012 ten laste van de huisartsen o.g.v. overschrijding van het ANW-budget: € 22 mln.


Financiële drempels ANW-zorg versus drempelloze dagzorg eigen huisarts

De beroepsgroep heeft altijd een laagdrempelige toegang tot de huisartsenzorg bepleit. De eigen huisarts is doorgaans het best geïnformeerd over de voorgeschiedenis van de betrokken patiënt en dat draagt bij aan een efficiënt en doelmatig gebruik van medische zorg. Financiële drempels voor het consulteren van de eigen huisarts of waarnemer worden afgewezen omdat patiënten mogelijk hun (noodzakelijke) bezoek aan hun huisarts uit stellen waardoor klachten verergeren, de gezondheidsrisico’s toenemen en behandelingskosten onnodig hoog worden. De laagdrempelige toegang tot de (eigen) huisarts vormt één van de professionele kernwaarden van de beroepsgroep.
Ten aanzien van de ANW-zorg lijkt het tij zich te keren en is een ruime meerderheid van de huisartsen voor een financiële drempel bij het gebruik van de huisartsenposten.
Een substantieel deel van de deelnemers blijft echter tegenstander van een Eigen Bijdrage of Eigen Risico in de ANW-zorg (20% resp. 34 %) .

Consulttarief  
  overdag bij eigen huisarts € 8.78
  huisartsenpost circa € 90*
Visitetarief  
  overdag bij eigen huisarts € 13,17
  huisartsenpost circa € 130*
  * brede variatie in tarieven per HuisartsenpostANW-zorg = spoedzorg in ANW-uren

Zowel om redenen van doelmatigheid (goedkope zorg als het kan, dure zorg als het moet) als van beschikbare capaciteit (stijgende consumptie bij relatieve daling aantal praktijkhouders) is het zinvol in de beroepsgroep de discussie te voeren op welke wijze de spoedzorg kan worden voortgezet en gefinancierd. Circa 7000 (66 %) van alle 10.600 praktiserende huisartsen in ons land draagt op dit moment individueel de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de ANW-zorg. En is tevens persoonlijk risicodrager bij overschrijdingen van het ANW-budget. Een budget dat door de overheid vooraf wordt vastgesteld.

Andere mogelijkheden om ANW-zorgconsumptie te verminderen

Of eigen betalingen4 een positieve rol kunnen spelen in een doelmatiger gebruik van personele en financiële middelen zou o.i. deel moeten uitmaken van die discussie en van verder onderzoek.
Naast de voor- en nadelen van invoering van eigen betalingen kunnen zeker ook de resultaten uit de eerdere ANW-enquête (2010) in de discussie betrokken worden5
- betere publieksvoorlichting over het gebruik van ANW-zorg
- triage door huisartsen i.p.v. door doktersassistenten
- aangepaste verzekeringspolis m.b.t. ANW-zorgconsumptie
- kleinschaliger opzet Huisartsenposten

 

Juni 2012
HuisartsVandaag/jan huizinga
VPHuisartsen/ hans nobel

 

Literatuur:
1 Paul Giesen cs. 'Te snel naar de huisartsenpost’ Med.Contact nr 06 – 04 februari 2009
2 VPHuisartsen. ‘Uren aan de top’ resultaten Meetweek 2011 april 2012
3 NIVEL. Aantal werkzame huisartsen naar functie en geslacht. www.nivel.nl/databank
4 Ben Crul ‘Na medicijnknaak en specialistengeeltje het volgende debacle, de f 3,50 van Borst’ Trouw 08.09.1995
5 HuisartsVandaag ANW-enquête I en II 2010

Media:
Publicatie Medisch Contact: Enquête HuisartsVandaag wijst uit: Huisartsen willen eigen bijdrage HAP
Medisch Contact: LHV blijft tegen eigen bijdrage voor HAP
Nos 'Eigen bijdrage bij huisartsenpost'
RTL video Huisartsen willen verhoging eigen bijdrage
Interview met van Eijck en van Gerven radio  1 Voeg een nieuwe reactie toeReacties

Geplaatst op maandag 25 juni 2012
profielnaam
Enkele vragen,

Wordt deze eigen bijdrage ook inkomensafhankelijk ? Lijkt me wel zo eerlijk.
Ik stel voor 10 euro vanaf het bijstandsniveau, tot het volledige bedrag vanaf 2x modaal.
Wordt consumentisme niet in de hand gewerkt door de eigen bijdrage ?
Kan ik straks nog wel iemand vertellen dat ik vind dat de zojuist ontvangen adviezen, recepten en behandelingen wat mij betreft ook morgen bij de eigen huisarts hadden gekund, nadat ik hem of haar een pinapparaat onder de neus heb geduwd ?
Wordt die eigen bijdrage straks ook in een pot gestort waaruit praktijkhouders betaald worden, die nu te zuinig zijn hun telefoon laagdrempelig op te (laten) nemen overdag ?

Ik mis in de vergelijking 8,78 en 90 euro de abonnementstarieven.
Uitgaande van 5 consulten per Nederlander per jaar is van het consult om 16.55 uur is al ± 12 euro betaald. Zo kom je op ± 20 euro kostprijs in de dagzorg tegenover 90 euro in de ANW.
profiel Anoniem
Geplaatst op zondag 24 juni 2012
profielnaam
Roelof,

We hebben bij deze laatste enquête in de vragen geen onderscheid aangebracht tussen grootschalige HAP en kleinschalige waarneemgroepen.
Achteraf misschien wel jammer.

Wel blijkt uit de individuele commentaren van de deelnemers dat diverse praktijken met kleinschalige ANW-zorg hebben deelgenomen. Zij bevestigen wat jij schrijft tav het verloop van het consumptievolume in de KDS: een bescheidener zorgconsumptie vergeleken met de grootschalige HDSsen [HAP]

In de ANW-enquete van HV en VPHuisartsen uit 2010, zijn de verschillen tussen klein en grootschalige waarneming wel onderzocht. Maar die ken je wel.

We hopen dat in de discussie over de toekomst van de spoedzorg serieuze aandacht zal bestaan voor consumptiebeperkende maatregelen oa zoals jij die noemt. Daarmee is doelmatigheidswinst te behalen en oneigenlijke werklast te verminderen. In 2010 werden door veel deelnemers vanuit hun ervaring met de groot- dan wel kleinschalige ANW-zorg, reeds dezelfde categorieën genoemd als middel tegen de overconsumptie. Er is een groeiend draagvlak voor het implementeren van verantwoorde beperkingen in de ANW-zorgconsumptie. De Eigen Bijdrage is daar mogelijk één van.

hansn
Geplaatst op zondag 24 juni 2012
profielnaamBen eigenlijk wel benieuwd of voorstanders van een eigen bijdrage gelijkelijk zijn verdeeld over de grootschalig en kleinschalig werkzame huisarten.
ANW zorg is iets van alle tijden, de vraag is of een eventuele toename van de consumptie beïnvloed moet en kan worden.
In onze kleinschalig werkende HDS (Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel) hebben we de afgelopen acht jaren niet of nauwelijks stijging gezien van de totale ANW consumptie.
Zie ook het artikel in Medisch Contact “Kleinschalige huisartsenzorg loont” van 16 december 2010.
Dit artikel ging over de consumptie in de jaren 2005 tot en met 2009.

Hoe ging het de jaren hierna?
In 2011 is er sprake van een relatief forse daling in ANW consumptie t.o.v. voorgaande jaren, zodat het totaal aantal consulteenheden in dat jaar het op één na laagste aantal scoorde, zelfs lager dan in 2004.
Wel noteerden we in 2011 het hoogste aantal telefonische contacten t.o.v. eerdere jaren (44 % stijging t.o.v. 2004)
In de toelichting bij de enquête wordt bij de mogelijkheden om de ANW consumptie te verminderen de volgende suggesties gegeven.
• betere publieksvoorlichting over het gebruik van ANW-zorg
• triage door huisartsen i.p.v. door doktersassistenten
• aangepaste verzekeringspolis m.b.t. ANW-zorgconsumptie
• kleinschaliger opzet Huisartsenposten
In onze HDS wordt jaar in jaar uit de tweede en vierde suggestie in de praktijk gebracht.
Met succes lijkt me.
Kan en wil men hier van leren?
Geplaatst op woensdag 20 juni 2012
profielnaam
Vanochtend vroeg Hans Nobel op radio Een gehoord. Prima uitleg in 1,5 minuut. Mijn complimenten
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's