Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home


Tag cloud

RSS

lhvbestuur

Feel-good show LHV-bestuur en stille diplomatielobby: voorspel van een fors debacle

Feel-good show LHV-bestuur en stille diplomatielobby: voorspel van een fors debacle
VPH-DVH

Het LHV-bestuur heeft de laatste twee jaar gekozen voor stille diplomatie in het overleg met minister Klink, verzekeraars, NZa en Tweede Kamerleden.


vrijdag 24 oktober 2008 11 reacties | Lees verder

Stellingen t.b.v. de bijeenkomst met Bas Vos, Hans van Santen (LHV-bestuur) en de delegatie CvH

Stellingen t.b.v. de bijeenkomst met Bas Vos, Hans van Santen (LHV-bestuur) en de delegatie CvH
VPH-DVH

 WERKKLIMAAT EN WAARDERING HUISARTSENTEKORT1. Het werkklimaat van de huisarts is aanzienlijk verslechterd door onvoldoende erkenning en waardering van de functie en de maatschappelijke betekenis van de huisarts.

2. Het negatieve werkklimaat is bij een groeiend aantal huisartsen oorzaak van vroegtijdig uitstappen of burnout raken. Voor een aanzienlijk aantal jonge huisartsen reden om zich niet (zelfstandig) te vestigen.

3. Door toewijzing aan de ZV van de regierol in de zorg en door tegenstrijdige regelgeving (NMA~WBGO), is een onduidelijke rechtspositie ontstaan voor huisartsen waarbij rechten en plichten niet meer consistent en benoembaar zijn.

4. De financiële waardering voor de huisarts is onaanvaardbaar gedaald, in relatie tot het academische opleidingsniveau, verantwoordelijkheid en werklast.

5. De inadequate en verknipte beloningsstructuur van huisarts, maakt dat transparantie in honorering en financieel administratieve doelmatigheid ontbreken.

6. Functionaliteit van de huisartsgeneeskunde en individuele functie- en taakomschrijving m.b.t. 24-uurs zorg, zijn niet identiek. De facto kan 24-uurszorg onmogelijk tot de taak van de individuele huisarts gerekend worden, derhalve ook niet tot zijn verantwoordelijkheid.

7. Ontkoppeling van praktijkvoering overdag en ANWD maakt dat veel oudere huisartsen langer zullen blijven praktiseren en is daardoor een bijdrage aan het tegengaan van verdere afname van het huisartsentekort.

8. Vermindering van bureaucratische rompslomp en andere niet-declarabele werkzaamheden, tot aanvaardbaar niveau, vergt tijdsinvestering, deskundigheid en zeker ook financieringsfaciliteiten.

9. De (lokale) overheid moet bij vestiging en huisvesting van huisartsen, uitgaan van de huisartsgeneeskunde als maatschappelijke functie c.q. gezondheidszorgvoorziening.

10. De "generatiekloof" tussen jonge en oudere huisartsen t.a.v. hun visie op de functie van de huisarts spitst zich toe op zaken als parttime, in loondienst, in groepsverband werken, het aan (kunnen/willen) gaan van financiële investeringen. De vraag in deze is in hoeverre de keuze van jonge huisartsen voor meer zekerheid, een direct gevolg is van de matige financieel-economische positie van de zittende beroepsgenoten.

11. Het inkomen van praktiserende huisartsen t.o.v. waarnemende collega's, is discongruent, hetgeen bijdraagt aan de afname van praktijkvestigingen.

12. Het ontstane tekort aan huisartsen is niet een probleem dat primair opgelost moet en kan worden door de zittende huisartsen. De LHV kan een adviserende en initiërende rol spelen naar overheid en ZV's, maar draagt geen primaire verantwoordelijkheid voor het tekort noch voor de oplossing.

13. Structurele bijdragen aan het oplossen van het huisartsentekort, zoals wordt verondersteld, met het organiseren van HOED-en, het aanstellen van POH en de oprichting van CHP's, hebben nog geen bewezen probleemoplossend effect gehad. De vraag is of bij overheid en de beroepsgroep (LHV) zelf, niet te hoge verwachtingen worden gekoesterd in deze.

14. Vooralsnog dient de LHV nieuwe initiatieven en fenomenen zoals e-mail doktors en medische callcentra t.b.v. plaatsvervangende huisartsenzorg, slechts op afstand te volgen. De verantwoordelijkheid voor het instellen van dergelijke faciliteiten alsmede voor de kwaliteit van geleverde zorg, ligt primair bij de financiers (ZV's)WURGENDE WETGEVING


15. De rol van VWS en ZN t.a.v. de huisartsenzorg is onvoldoende transparant. Voor de beroepsgroep is het gissen naar de verantwoordelijkheid die deze spelers in de zorg moeten (en/of willen?) dragen. Zij worden door de huisartsen steeds meer ervaren als tegenspelers.

16. Het is onduidelijk welke (juridische) positie de LHV inneemt t.a.v. de vereffening van de achterstallige AOV-compensatie die, overeenkomstig de belofte van de minister, volledig gecompenseerd zou worden.

17. De LHV moet op korte termijn de discussie over de toekomstige basisverzekering en met name de honorering van de huisartsen (abonnement e/o verrichtingen) entameren, teneinde niet (opnieuw) achter feiten aan te lopen.

18. Grote aandacht van de LHV verdient de vigerende, deels tegenstrijdige, wetgeving t.a.v. de huisartsenzorg. Uitgangspunten voor beleid: meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de huisartsenzorg bij de huisartsen zelf; minder bureaucratische regelgeving; opheffen van NMA-MW voor de huisartsenzorg; een initiërende i.p.v. remmende functie van CTG: financiering o.b.v. feitelijke en reële praktijkkosten en adequate honorering.

19. Specifieke deskundigheid en netwerken moeten verder ontwikkeld worden binnen de LHV, t.b.v. de lobby naar politieke actoren. Informatie naar achterban en media over de stellingname van gesprekspartners is van belang voor de beeldvorming van de beroepsgroep.ZAKEN DOEN EN VAKBONDSWERK: STREPEN EN STRIPPEN?


20. Er heerst een diep wantrouwen bij huisartsen jegens Zorgverzekeraars die verbaal steunen maar feitelijk geen adequate initiatieven nemen om de financieel-economische positie van de huisarts te verbeteren.

21. Na de langdurige periode van overleg tussen LHV en ZN, zonder veel resultaat, valt te overwegen alle overleg op te schorten tot voldaan is aan zichtbare onderhandelingsresultaten m.b.t. reeds eerder ingebrachte eisen.

22. De LHV moet zich in de toekomst als aanbiedende, verkopende partij op stellen in de onderhandelingen en niet meer als afhankelijke, vragende partij. (Financiële) voorwaarden formulerend waaronder bepaalde zorgproducten, werkzaamheden van de huisarts kunnen worden verkregen, door overheid of zorgverzekeraar, na met de leden overeengekomen honoreringeisen. Geen betaling, geen levering.

23. Bij weigering van adequate honorering (VWS/ZV's) dient te worden geïnventariseerd welke taken tegen de huidige honorering wel/niet kunnen worden geleverd: "strepen en strippen" niet als gewenst einddoel, maar vanuit strategische overwegingen.

24. De LHV moet, na beëindiging NMA-regime voor de huisartsenzorg, met terugwerkende kracht, haar primaat als belangenbehartiger van de beroepsgroep herstellen. Meer als een vakbondsorganisatie dan als een organisatie die als primaire taak de kwaliteitsbewaking van de huisartsenzorg behartigt.

25. Dienovereenkomstig moet een krachtige LHV datgene wat centraal onderhandelbaar is, zelf uitonderhandelen. Datgene wat regionaal moet, wordt door regionale organisaties (DHV e.a.) verricht, conform en na centrale besluitvorming door de LHV-LV.

26. Zolang de NMA/MW "geldt" voor de huisartsenzorg, dient deze geboycot te worden, als onwerkbaar en strijdig met de uitgangspunten van kwalitatieve zorgverlening.

27. Zolang de NMA/MW "geldt" voor de huisartsenzorg, houdt boycotten tevens in dat geen regionale contracten worden gesloten die niet voldoen aan de door de LHV-LV gestelde eisen m.b.t. openstaande rekeningen (honorering ANWD, compensatie AO en pensioenpremie e.d.)

28. I.v.m. de noodzaak tot beperking van administratieve overlast nemen huisartsen de vrijheid geen contracten met "verre ziekenfondsen" af te sluiten en de hulpverleningsrelatie met "verre verzekerden" zonodig op te zeggen.

29. Het doen van verrichtingen bij NONI's, woonachtig in dezelfde gemeente, is geen structurele taak van de huisarts c.q. dienstenpost. Deze verrichtingen dienen o.b.v. het normale passantentarief te worden gedeclareerd. Aanpassing van de definitie van "passant" moet worden overwogen.DEMOCRATIE EN BESLUITVORMING ACTIEPLANNING


30. De LHV zal zich oriënteren op versterking van de betrokkenheid van de achterban bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. Hierbij uitgaand van een bottum-up model in de voorbereiding van besluitvorming en van een top-down model bij de uitvoering van beleid dat democratisch is geaccordeerd.

31. De interne communicatie van de LHV dient open te zijn, gestructureerd en geïntensiveerd te worden. Gebruik van IT dient mogelijk gemaakt te worden voor het voeren van beleidsdiscussies, inventarisatie van meningen en voor een democratischer besluitvorming.

32. Om de problemen in de huisartsenzorg, de positie van de huisarts, onder een breder publiek te verduidelijken moet er een (pro-)actief PR-beleid worden gevoerd. De leiding en coördinatie daarvan ligt bij de LHV. De regionale DHV's/leden voeren mede op basis daarvan hun PR-beleid.

33. Door het ontstane bestuursvacuüm de laatste weken en a.g.v. de NMA-regelgeving, is er een onduidelijke dan wel inconsistente opstelling ontstaan bij diverse DHV's en RHV's bij contracteringsoverleg met ZV's. Centrale leiding (zeker na aanname de van de Motie Wijziging MW, van v.d. Akker/Voûte-Drost in de Tweede Kamer deze week) is dringend gewenst om de eensgezindheid binnen de LHV te versterken.

34. De autonome rol van enkele DHV-directies (o.a. bij de onderhandelingen met ZV's), de financiële afhankelijkheid van DHV's t.o.v. ZV's, structurele samenwerkingsverbanden/Joint Ventures tussen DHV's en ZV's, verdienen nadere evaluatie en toetsing. Beoordeeld moet worden waar regionaal beleid het LHV-beleid ondergraaft of doorkruist en waar dat de belangen van de huisartsen (mogelijk) schaadt.

35. Het is de hoogste tijd voor een transparant en consistent strategisch plan van aanpak t.a.v. contracteringen en "onbetaalde rekeningen". Spoedig informeren van de achterban daarover is noodzakelijk om verdere negatieve ontwikkelingen, die kunnen leiden tot splitsing van de gelederen, te voorkomen.

36. Acties zijn nodig omdat het poldermodel niet heeft geleid tot bevredigende resultaten en acties waarschijnlijk meer druk zullen genereren dan verder blijven praten met verantwoordelijke veldspelers en politiek verantwoordelijken.

37. Acties zijn mogelijk op onderstaande terreinen:
a. praktijksluiting voor inschrijving nieuwe patiënten
b. niet contracteren van "verre ziekenfondsen"
c. declareren van doodsverklaringen / -oorzaak aan overheid en CBS
d. opschorten van ANWD (per 1 juli??)
e. opschorten van overleg met gesprekspartners op landelijk en regionaal niveau (VWS/ZN/ZV's etc)
f. afstoten van ziekenhuis / polikliniek vervangende / transmurale zorg
g. niet verstekken van verklaringen, machtigingen t.b.v. overheid en ZV's
h. klinische verwijzing van terminale patiënten
i. stoppen met informatieverstrekking aan RIO, GGD.
en andere vormen van zorgaanbod reductie.

38. Instandhouding ANWD alleen mogelijk bij honorering met terugwerkende kracht, volgens LHV-voorstel, in twee etappes naar 40.000 gld (18.150 euro) op 01.2003

39. Daar waar er geen overeenstemming bereikt wordt, dient juridische arbitrage te worden overwogen. 


Vianen

Club van Honderd

Hans Nobel, 07.02.'02.


vrijdag 2 augustus 2002 0 reacties | Lees verder
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's