Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home


Tag cloud

RSS

contractgarantie

Contractgarantie

Contractgarantie
Opinie Op 27/11 werd op de informatieve LHV-ledenbijeenkomst door ondergetekende het actiemodel"contractgarantie" geïntroduceerd.
Een model dat vrij eenvoudig te implementeren valt nu de CvZ nadrukkelijk heeft gesteld ook zonder contract door te kunnen betalen, zoals in het laatste nummer van Medisch Contact was te lezen.
De reacties tot heden bij collegae, discussielijsten en op de bijeenkomst waren bemoedigend.
Bij deze zend ik u het bij de introductie horende pamflet, als mede een vervolg in de vorm van een "FAQ-lijst".
Uiteraard tot nadere inlichtingen bereid,

mvg,

Rim Posthumus, Goes
e-mail: reespost@zeelandnet.nl

Ledeninformatie Bijeenkomst 27 november 2001

VOORSTEL ACTIEMODEL: "CONTRACTGARANTIE"

Aan: Alle huisartsen in Nederland

Geachte collegae,

Binnenkort staan we, als huisartsen, weer voor een belangrijke keuze betreffende het al dan niet aangaan van al dan niet aangepaste contracten.

Een volgende probleemschets naar aanleiding van de discussie op de Ledenvergadering van 8 november:

- Alle huisartsen willen niets liever dan een eerlijk, goed en dekkend contract

- Alle huisartsen wensen vooral concrete en structurele resultaten op het gebied van de vergoeding van praktijkkosten en adequate honorering ANW-diensten. (Voor cijfers verwijs ik naar discussiestukken van anderen)

- Bovenstaande is op alle niveaus aan een ieder die het wilde horen het laatste jaar herhaald, duidelijk beargumenteerd en onderbouwd gecommuniceerd met grote inzet van vrijwel de gehele beroepsgroep.

- Op dit moment zijn er weliswaar "bewegingen" bij de sociale partners en "erkenning" van onze problemen, maar vooralsnog is er geen sprake van enig concreet/structureel resultaat.

- Het Dagelijks Bestuur is voor het aangaan van contracten voor een beperkte tijd, vanwege het vertrouwen dat zij heeft in de geconstateerde "beweging" en "erkenning". En vanwege de door het Bestuur voorziene financiële risico's voor de individuele huisarts bij contractloosheid.

- Veel afgevaardigden en groepen huisartsen hebben ernstige moeite, gepokt en gemazeld door eerdere ervaringen, om dat vertrouwen van het Dagelijks Bestuur te delen. Veel huisartsen willen nu "eerst zien en dan geloven", "boter bij de vis", en "liever geen contract dan een slecht contract". Dat zien we vertaald in diverse actiemodellen en actiedoelen.


Een op de vorige Ledenvergadering geïntroduceerd actiemodel met de werktitel "contractgarantie" lijkt een reële en eenvoudige mogelijkheid te bieden aan alle huisartsen om per 01-01-2002 toch concreet iets te doen, en actie te voeren.

Alle ontstane stromingen en ideeën zijn probleemloos in het model "contractgarantie" in te passen. En bij uitblijven van resultaat kan een ieder nog steeds vrij beslissen wat verder te doen.

De "contractgarantie" zou men als volgt kunnen omschrijven:

"In het licht van de door onze koepel geconstateerde "beweging" en "erkenning" bij sociale partners voor de problemen van de huisarts en in vertrouwen op een goede afloop daarvan verklaren/garanderen alle huisartsen van Nederland plechtig om met de Zorgverzekeraars een contract aan te gaan met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2002 zodra de Ledenvergadering van de LHV heeft vastgesteld dat met deze contracten adequate praktijkkostenvergoeding en honorering is gerealiseerd.

Zonder zicht op adequate kostenvergoeding en honorering houdt de huidige wijze van contractering een te groot bedrijfsrisico in voor de individuele huisarts om daar als LHV nog een verantwoord advies in te geven."

Recent zijn er twee belangrijke uitspraken van twee belangrijke instanties geweest, die de keuze voor het model

"contractgarantie" nog vanzelfsprekender maken:

1. De NMa: "Centraal geleide acties, bedoeld om een rechtvaardig WTG-maximumtarief te verkrijgen zijn toegestaan".

2. Het College van Zorgverzekeraars: "Er mag gewoon worden doorbetaald, inclusief modules, als er (om administratieve redenen) per 01-01-2002 nog geen contract zou zijn".

Concluderend:

"contractgarantie" is verantwoord en op korte termijn uitvoerbaar voor alle huisartsen.

"contractgarantie" is een logisch vervolg op voorgaande acties (zoals tijdelijke verlenging).

"contractgarantie" legt de bal nadrukkelijk bij de verantwoordelijke sociale partners.

"contractgarantie" geeft de sociale partners de kans ons vertrouwen terug te winnen.

"contractgarantie" houdt huisartsen bijeen onder de vlag van de LHV.

"contractgarantie" laat de patiënt niet de dupe worden.

"contractgarantie" geeft bij effect resultaat met terugwerkende kracht.

Ergo: als deze actievorm geaccepteerd wordt hoeft niemand in te binden en winnen we tijd om tot echte oplossingen te komen. Intussen moeten we uiteraard "gewoon" door blijven werken.

En natuurlijk zullen we onze eindpunten goed en duidelijk moeten definiëren, waarbij het commitment van alle leden is geboden. En in dat laatste ligt dan tevens de grootste uitdaging van dit actiemodel.

"contractgarantie"

is een positieve manier van actie voeren !


Rim Posthumus, Goes

Afgevaardigde voor RHV Noord en Zuid Beveland.

E-mail: reespost@zeelandnet.nl


FAQ's m.b.t. HET ACTIEMODEL "CONTRACTGARANTIE"

Beste mensen

Het actiemodel "contractgarantie" is inmiddels wat wijder bekend geraakt via mailinglijsten en de informatieve bijeenkomst.
Dat moet ook omdat het een model is dat door de gehele beroepsgroep, inclusief het DB van de LHV, per 01-01-2002 moet worden gedragen.
Natuurlijk levert zo'n model veel vragen en reacties op: De meest frequent voorkomende vragen treft u hieronder aan met mijn reactie.

01. WAT MOET IK VERSTAAN ONDER "CONTRACTGARANTIE" ?
Een "contractgarantie" is in mijn ogen niets anders dan een door partijen gedoogde contractloze periode, maar met doorbetaling op de "normale wijze".
Een situatie met veel precedenten in het verleden. Maar dan dit keer met een duidelijk doel, namelijk een richting WTG-maximumtarief. De termijn en voorwaarden kunnen en moeten we nader vaststellen.
Het blijft 100% in lijn met "boter bij de vis" en "eerst zien en dan geloven" en "beter geen contract dan een slecht contract".
Zomaar weer tekenen per 01-01-2002 op alleen maar toezeggingen, zoals voorgesteld door het Bestuur, is onverkoopbaar m.i.

02. WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT IEDEREEN MEEDOET MET HET MODEL "CONTRACTGARANTIE" ?
Het is bedrijfsmatig voor de gemiddelde huisarts onmogelijk om tegen de huidige voorwaarden een verantwoorde praktijkvoering erop na te houden. Laten we daar vooral geen misverstanden over laten bestaan.
Ook als er tijdelijke voorstellen komen (en die komen er !!) zullen dat niet structurele voorzieningen zijn.
Volgens de NMa zijn we vrije ondernemers in een markteconomie. Dat betekent dat onze jaarrekeningen gezond moeten zijn. En dat er niet ingeteerd moet worden op eigen vermogen. En dat er winst gemaakt moet worden. Op dit moment zijn we een ongezonde bedrijfstak.
Dat zien we weerspiegeld in het feit dat er te weinig mensen instromen.
Er dient een structurele oplossing nagestreefd te worden in de vorm van een richting WTG-maximumtarief.

Er moet dus veel gebeuren, vooral om het vak weer aantrekkelijk en financieel behapbaar te maken. Niet alleen eigen belang dus.
We moeten een duidelijke positie innemen om de positie van de huisarts nu en in de toekomst veilig te stellen, vanuit de wetenschap dat goede huisartsenzorg een basisvoorwaarde is voor een verantwoorde gezondheidszorg.

Bij de keuze voor dit model is ervoor gekozen dat het ook makkelijk is voor een ieder om er aan mee te doen.

03. WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT HET L.H.V. - BESTUUR MEEDOET MET HET MODEL "CONTRACTGARANTIE" ?
Veel huisartsen zijn teleurgesteld en voelen zich machteloos bij het huidige voorstel van het Bestuur om weer voor beperkte termijn een contract aan te gaan.
Een flink aantal huisartsen (Club van 100, groepen in Limburg, Twente en vele anderen) zullen eigen koersen gaan varen.
Splitsing der gelederen is geen denkbeeldige optie in dit scenario.
"Contractgarantie" heeft de potentie in zich om alle stromingen te kunnen binden. Onder leiding van een krachtige koepel met een gezicht naar buiten is meer te bereiken. Andere stromingen zijn binnen het model van "contractgarantie" veel minder gebonden.

04. IS HET NIET TE LAAT OM EEN LANDELIJKE ACTIE TE STARTEN ?

Nee. Het model "contractgarantie" is zo eenvoudig dat het binnen enkele dagen uitgevoerd kan worden. Voor PR, aanvullende eisen, andere actievormen bestaat ruimte en tijd.
Wel is het zo dat het L.H.V. bestuur door de leden overtuigd moet worden dat er voldoende draagvlak is.
Dat is iets dat u moet duidelijk maken aan de L.H.V.: via e-mail of via uw afgevaardigde op 20/12. En u moet nu geen contracten tekenen natuurlijk !

05. IS "CONTRACTGARANTIE" EEN ANDER WOORD VOOR CONTRACTLOOS ?

Nee, niet helemaal. De betalingen lopen op de normale wijze door.
Het zou mooi zijn als de Zorgverzekeraars alvast vertrouwen opbouwen door ANW-verrichtingen als flexizorg te vergoeden op declaratiebasis tot een structurele oplossing in zicht is. Mogelijk is dit een aanvulling op het model: de "contractgarantie plus"

06. WAT ZIJN DE RISICO'S VOOR HUISARTSEN DIE MEEDOEN AAN "CONTRACTGARANTIE" ?
De recente uitspraken van NMa en CvZ (zie pamflet "contractgarantie") maken dat de risico's voor deelname nihil zijn.
In het slechtste geval komt men terug op het "oude" insufficiënte contract.

07. WAT IS DE POSITIE VAN APOTHEEKHOUDENDEN IN HET MODEL "CONTRACTGARANTIE" ?
Het onder 6 gestelde zal waarschijnlijk ook voor apotheekhoudenden gelden, aangezien ook de UVO apotheekhoudenden op 27/9 j.l. is opgezegd onder de nadrukkelijke vermelding dat passages over koppelingen naar het medewerkersschap geschrapt dienen te worden.
Hierover volgt binnenkort nog bericht.

08. WAAR IS DE DEADLINE IN DE "CONTRACTGARANTIE" ?

Er is bewust geen dead-line geformuleerd omdat dat dwingt om zelf weer dingen te moeten doen (definitief contractloos/geen ANW-dienst, etc). Winst door vertraging pikken we niet, aangezien bij de eisen duidelijk wordt geformuleerd dat resultaten met terugwerkende kracht dienen te zijn.
Het model laat zich uitstekend inbedden in perifere (prik-)acties en geeft ruimte voor geregelde publicitaire acties. Hoe meer hoe liever. En dat kan op eigen initiatief. We hebben namelijk recht op een goed contract, en we willen een goed contract !
Zoals gezegd de bal ligt bij ZN/VWS en blijft daar tot er een structureel aanbod wordt gedaan.
Uiteraard kan er een deadline door de Ledenvergadering worden verbonden aan de "contractgarantie".

09. WAT IS HET DOEL BIJ "CONTRACTGARANTIE" ?

Een belangrijk doel zou kunnen zijn een goed en dekkend WTG - maximumtarief. Perifere wensen kunnen bij een dekkend WTG -maximumtarief altijd ten uitvoer gebracht worden. Tenminste moeten we gaan voor een inhaalslag m.b.t. afdoende tegemoetkoming in de praktijkkosten en een behoorlijke honorering voor de ANW-diensten. (Anton Maes, D&T en Hay hebbben de cijfers op de plank)

10. WAAROM IS "CONTRACTGARANTIE" NIET GEKOPPELD EEN DUIDELIJKER DOEL EN DEADLINE, bv. HET PLAN
"HABETS" / KAN "CONTRACTGARANTIE" GEKOPPELD WORDEN AAN ANDERE PLANNEN ?

Natuurlijk past de "contractgarantie" prima in een flink aantal andere actiemodellen/-doelen, zoals boven al eerder is gesteld. Het plan "HABETS" is een zeer gedegen en goed doordachte actievorm met een voor ieder zeer duidelijk doel. Er is veel voor te zeggen om massaal kiezen voor het plan "HABETS" als doel ingebed in het model "contractgarantie".
Maar mogelijk zal een niet onbelangrijk deel van de huisartsen niet zover willen en/of durven gaan, of daar op zo'n korte termijn (voor 20/12) voldoende meningsvorming over ontwikkelen.
Als we nu in ieder geval besluiten tot het model "contractgarantie" kan Paul Habets in ieder geval onder deze vlag door met zijn model en in de nabije toekomst zal dat zeker een grotere off-swing genereren.
Doorgaan met "contractgarantie" biedt namelijk een veel beter uitzicht op eenheid in de club, dan het voorstel van het bestuur.


Heeft u nog meer vragen, aarzel niet om deze te stellen: reespost@zeelandnet.nl
En als u sympathiseert met dit actiemodel laat dit dan weten aan uw afgevaardigde of de LHV zelf ( lhv@lhv.nl ) (en stuur een kopie aan ondergetekende). Liefst nog voor 06-12-2001


Blijf in ieder geval geen zwijgende meerderheid, maar een meerderheid met een duidelijk doel !!

mvg,
Rim Posthumus

 


maandag 3 december 2001 0 reacties | Lees verder
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's